Sunday, September 7, 2014

SURAT KETERANGAN AKTIF MENGAJAR
KOP SURAT

========================================

SURAT KETERANGAN
Nomor: 421.2 / 001 /SD/2014
                                                       

Yang bertanda tangan di bawah ini  :
Nama                                                  :  .....                                  
NIP                                                     :  19....
Pangkat/Gol. Ruang/TMT                    :  Pembina/ IV.a / 00-00-2000
Jabatan                                                :  Kepala Sekolah

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama                                                  :  ....
NIP                                                     :  19...         
Pangkat/Gol. Ruang/TMT                    :  Pembina/ IV.a / 00-00-2000
Sekolah tempat tugas                           :  SDN ....

Masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru kelas / guru mata pelajaran / guru pembimbing.

Demikian surat ketereangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kecamatan,     Juli 2014
Kepala Sekolah
(___________________)
Pembina
NIP.19000000 190000 0 000

No comments:

Post a Comment